Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin Sklepu Internetowego (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.shado.pl oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów.

1.2. W zakresie usług  świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.shado.pl, prowadzony jest przez FHU Rafał Mordaka, ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce NIP:7732366052 REGON:363064059

Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy: ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce

b) adres poczty elektronicznej: sklep@shado.pl

c) numer telefonu: (+48)730463200

1.4. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.shado.pl

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.shado.pl

c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.shado.pl

1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie pod następującym adresem https://www.shado.pl/regulamin

1.6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a jedynie  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.7. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Konto – indywidualne konto Klienta w  Sklepie internetowym, na którym rejestrowane są dane Klienta i za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym. 

b) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U.  z 2017 r.  poz. 459 ze zm.);

e) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://www.shado.pl

f) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

g) Sklep internetowy (Sklep) – dostępny pod adresem https://www.shado.pl prowadzony przez Sprzedawcę  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

h) Sprzedawca – FHU Rafał Mordaka, ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce NIP:7732366052 REGON:363064059

i) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

k) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, do których należą: udostępnianie i wyświetlanie na indywidualne żądania treści oraz materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym, prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,  usługa zawierania na odległość umów sprzedaży Towarów.

l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.);

m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

n) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Wymagania techniczne

2.1 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, 

b) Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, 

c) Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; 

d) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane 

e) jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader 2.6. 

f) W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

g) Posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest po przeprowadzeniu rejestracji w Sklepie internetowym i założeniu Konta lub bez rejestrowania się i zakładania Konta.

3.2. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie internetowym po kliknięciu w link “Zaloguj się” na stronie głównej Sklepu internetowego, a następnie kliknięcie w link “Nie masz konta? Załóż je tutaj” lub podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym.

3.3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego poprzez:

a) Podanie następujących danych:

i. Imię i nazwisko

ii. Adres e-mail

iii. Samodzielnie skonstruowane bezpieczne hasło

b) Akceptację Regulaminu poprzez odznaczenia odpowiedniego miejsca na stronie Sklepu internetowego.

c) Podczas rejestracji możliwe jest podanie danych opcjonalnych: nazwy Firmy oraz numeru NIP.

3.4. Podanie przez Klienta danych wskazanych w pkt 3.3 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie internetowym. 

3.5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien kliknąć w przycisk “Zapisz”. Następnie na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość e-mail potwierdzająca założenia Konta w Sklepie internetowym. 

3.6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją o założeniu Konta w Sklepie internetowym. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony. 

Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i bez podawania przyczyny poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@shado.pl

3.7. Ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: ul. Nowa 1, 66-435 Krzeszyce.

3.8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji. 

3.9. W wyniku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę. 

3.10. Niezależnie od postanowień pkt. 3.8 powyżej Sprzedawca może wypowiedzieć  umowę o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi Usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  i dokonać wyboru Towaru lub zestawu Towarów spośród dostępnych w  Sklepie internetowym.

4.2 Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

4.3 Klient składa Zamówienie wskazując na Towar, którym jest zainteresowany poprzez  dodanie Towaru do koszyka – kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”, następnie kliknięcie przycisku “Przejdź do realizacji zamówienia” i podanie w formularzu Zamówienia następujących danych: Imienia, Nazwiska, , oraz wskazanie adresu dokumentowego i adresu dostawy. Możliwe jest również podanie danych opcjonalnych takich jak numer telefonu i podanie danych firmy(nazwa, NIP) w przypadku zakupu b2b. Następnie Klient wybiera formy dostawy przedmiotu Zamówienia, sposobu płatności i zaakceptowanie warunków świadczenia usług(Regulaminu Sklepu Internetowego).

4.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.

4.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przybliżonego czasu dostawy.

4.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. nie oznaczonych jako “opcjonalne” oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienie stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem. 

4.8 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „[Shado – Unikalne oświetlenie] Potwierdzenie zamówienia” lub w przypadku zamówień z aukcji internetowych Allegro lub eBay tożsamą wiadomość o treści właściwej dla danego portalu.

4.9 Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.8 powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

4.10 Zamówienie złożone przez Klienta od wtorku do piątku po godz. 16 z oraz w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy obsługiwane będą przez Sprzedawcę następnego dnia roboczego. Poniedziałek uznaje się za dzień wolny od pracy, zamówienia składane w ten dzień będą realizowane następnego dnia roboczego.

4.11 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.12 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia złożonego zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

V. Czas realizacji i dostawy

5.1 Realizacja Zamówienia (przekazanie przesyłki do kuriera lub na Pocztę Polską) następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przy korzystaniu z opcji „płatność za pobraniem” lub następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

5.2 Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.3 Zamówione Towary zostaną dostarczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu Zamówienia:

a) za pośrednictwem firmy przewozowej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu

5.4 Koszty dostawy Towarów wykazane są w koszyku, po uprzednim dodaniu do niego, przez Klienta, interesujących produktów.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.5 Czas dostarczenia przesyłki z przedmiotem Zamówienia zależny jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy.

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym odpowiednią stawkę  podatku VAT zgodnie z obowiązującym prawem, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2 Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy: 

b) płatnością w systemie przelewy24

c) za pobraniem (płatność przy odbiorze).

6.3 Z zastrzeżeniem Zamówień, które mają być opłacone gotówką przy odbiorze Towaru, Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia będą anulowane. Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany złożonym Zamówieniem. 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1 Klient, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 7.6 i pkt 7.7 poniżej w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania zamówionych Towarów. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7.2 Konsument może odstąpić od umowy przesyłając do Sprzedawcy na adres pocztowy: FHU Rafał Mordaka, ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce lub na adres e-mail: sklep@shado.pl stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni, od daty odebrania zamówionych Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7.3 W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru lub Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres wskazany w pkt 7.8 poniżej. 

7.4 Zwracany Towar (lub Towary) powinien być opakowany w odpowiedni sposób, chroniący przez uszkodzeniami w transporcie. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym i posiadać oryginalne metki, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

7.5 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru. 

7.6 Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Towarów.

7.7 W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7.8 Zwracany Towar lub Towary należy odesłać pod adres: 

FHU Rafał Mordaka, ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce 

7.9 Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym zwrotu kosztów dostawy Towaru, w wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

7.10 Zwrot płatności o których mowa w pkt 7.9 powyżej zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, tj. odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

8.2 Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi – złożyć reklamację na piśmie na adres Sprzedawcy: FHU Rafał Mordaka, ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce lub na adres e-mail: sklep@shado.pl

8.3 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji na który ma zostać udzielona odpowiedź, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, opis wady, oraz datę jej stwierdzenia, dowód zakupu, żądanie Klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy przesłać dowód zakupu Towaru. 

8.4 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: FHU Rafał Mordaka, ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce.

8.5 W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji Klienta, Sprzedawca ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

8.6 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, w przypadku gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. 

8.7 Sprzedawca jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji pisemnie na adres FHU Rafał Mordaka, ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce lub mailowo na adres: sklep@shado.pl

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: FHU Rafał Mordaka, ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce , mailowo pod adres: sklep@shado.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie: https://www.shado.pl/kontakt

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

X. Ochrona danych osobowych

10.1 Administratorem danych osobowych Klientów  w rozumieniu RODO jest Sprzedawca, tj. FHU Rafał Mordaka, ul. Nowa 1 66-435 Krzeszyce NIP:7732366052 REGON:363064059. Dane kontaktowe do Sprzedawcy tel. (+48) 664 166 124 adres e-mail biuro@shado.pl

10.2 Dane osobowe Klienta  podane w formularzu rejestracyjnym  przetwarzane są w celu realizacji świadczenia Usług, co oznacza w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu założenia Klientowi  Konta i jego prowadzenia, 

b) przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Umowy sprzedaży, 

c) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora,

d) rozpatrywanie reklamacji i skontaktowanie się z Klientem celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta  o wynikach reklamacji. 

10.3 Podstawą prawną przetwarzania przez Sprzedawcę  danych osobowych Klienta  podanych w formularzu rejestracyjnym w celu wskazanym w  pkt 10. 2 powyżej jest wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na realizację Usług, którą stroną jest Klient (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. b) RODO).

10.4 Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym  przez Klienta uniemożliwia założenia Konta, złożenia Zamówienia i realizację Umowy sprzedaży.

10.5 Dane osobowe Klienta  mogą być ujawniane przez Sprzedawcę  podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne związane z prowadzeniem hostingu strony internetowej na której umieszczony jest Sklep internetowy.   

10.6 Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na realizację Usług, a także do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. 

10.6 Klientowi  przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. 

10.7 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.8 Dane osobowe Klienta  nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG). 

10.9. Sprzedawca  informuje, że osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ponadto Sprzedawca informuje, iż dane osobowe Klienta  przetwarzane są wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane. 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2019 r.

11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

11.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.5 Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

11.6 Niezależnie od postanowień pkt. 10.5 powyżej Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

11.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.